Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 483/80 τής Επιτροπής τής 28ης Φεβρουαρίου 1980 περί μή εφαρμογής τών νομισματικών εξισωτικών ποσών στά προϊόντα πού υποβάλλονται σέ ορισμένες επεξεργασίες σέ ένα άλλο Κράτος μέλος καί κατόπιν επανεξάγονται στό Κράτος μέλος εξαγωγέα