Συμπληρωματική γνώμη δημοπρασίας περί της παραδόσεως βουτυρελαίου βάσει της επισιτιστικής βοήθειας δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) 346/81