83/295/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1983 για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των γεωργικών διαρθρώσεων στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με την οδηγία 72/159/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)