Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2403/87 της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 1987 που τροποποιεί τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον τομέα του ρυζιού