Γραπτή ερώτηση αριθ. 1276/81 του κ. Patterson προς την Επιτροπή Θέμα: Οδηγοί αστικών λεωφορείων του δήμου στην Ιταλία