Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 698/86 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1986 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 442/84 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεως για το βούτυρο της ιδιωτικής αποθεματοποιήσεως που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής