Γραπτή ερώτηση αριθ. 1584/81 της κ. Viehoff προς την Επιτροπή: Δανειοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας