Κανονισμός (EOK) αριθ. 2648/87 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως