Κρατικές ενισχύσεις ("Αρθρα 92 έως 94 τής συνθήκης ΕΟΚ) — 'Ανακοίνωση, σύμφωνα με τό άρθρο 93 παράγραφος 2 εδάφιο 1 τής συνθήκης, προς τους ενδιαφερομένους, πλην των Κρατών μελών, σχετικά μέ τή χορήγηση ενισχύσεως στην επιχείρηση RSV (Rijn- Schelde-Verolme) έκ μέρους τής κυβερνήσεως τών Κάτω Χωρών