81/364/Ευρατόμ: Απόφαση τού Συμβουλίου τής 28ης Απριλίου 1981 περί τροποποιήσεως τής αποφάσεως 78/264/Ευρατόμ περί καθορισμού ενός προγράμματος ερευνών καί αναπτύξεως γιά τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας αναφορικά μέ τήν αναζήτηση καί τήν εξόρυξη τού ουρανίου (έμμεση δράση)