Κανονισμός (EOK) αριθ. 2687/82 τής Επιτροπής τής 7ης Οκτωβρίου 1982 περί παραδόσεως διαφόρων παρτίδων βουτυρελαίου ως επισιτιστική βοήθεια