Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2953/83 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 1983 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα των αυγών