Τροποποίηση της προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου περί απλουστεύσεως των διατυπώσεων και των ελέγχων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Κρατών μελών