Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2083/83 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1983 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1339/83 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής των λεμονιών για την περίοδο εμπορίας 1983/84