Απόφαση τοϋ Δικαστηρίου τής 31ης Μαρτίου 1981 στην υπόθεση 96/80 (αίτηση τοϋ Employment Appeal Tribunal περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως): J. P. Jenkins κατά Kingsgate (Clothing Productions) Ltd