Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2462/84 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 1984 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της απόσταξης που αναφέρεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 για την αμπελουργική περίοδο 1984/85