Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1746/87 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1987 περί ενάρξεως διαρκούς διαγωνισμού για την εξαγωγή 170 000 τόνων μαλακού κτηνοτροφικού σίτου που κατέχει ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως