2011/775/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας