Διαγραφή των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων 172/86, 227/86, 244/86, 281/86 και 4/87