Γραπτή ερώτηση αριθ. 676/86 του κ. Ernest Mühlen προς την Επιτροπή Θέμα: Σύλλογοι αρχιτεκτόνων και διατάξεις για τη ρύθμιση της άσκησης του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος