Γραπτή ερώτηση αριθ. 896/86 του κ. Thomas Raftery προς την Επιτροπή Θέμα: Η Ιρλανδική γλώσσα στην Κοινότητα