Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3239/87 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου