Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2149/83 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 1983 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης