Κανονισμός (EOK) αριθ. 1870/82 τής Επιτροπής τής 13ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού τών κέντρων παρεμβάσεως γιά τήν όρυζα, εκτός τού Vercelli, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1982/83