Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3068/85 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την αναστολή των δασμολογικών παραχωρήσεων και την αύξηση των δασμών του Κοινού Δασμολογίου που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής