Κρατικές ενισχύσεις (άρθρα 92 έως 94 της συνθήκης ΕΟΚ) — ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, προς τους ενδιαφερόμενους πέραν των κρατών μελών, σχετικά με ένα σχέδιο ενισχύσεως που προτίθεται να χορηγήσει η γαλλική κυβέρνηση σε μία επιχείρηση γεωργικών μηχανημάτων το St. Dizier, την Angers και την Croix