Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 122/83 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 1983 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 25η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2014/82