88/81/ΕΟΚ: Κατ εκτίμηση υπολογισμός του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1988 για τα νεαρά αρσενικά βοοειδή βάρους ίσου ή κατώτερου των 300 χιλιογράμμων που προορίζονται για πάχυνση, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1988