Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/89 της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 1989 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως