Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για κρασιά και νωπά σταφύλια καταγωγής Γιουγκοσλαβίας (1989)