Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2851/87 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου