Σχέδιο κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για νήματα εκ πολυ ( π-φαινυλενο-τερεφθαλιδίου ), προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επισώτρων δια πεπιεσμένου αέρος ή προϊόντων χρησιμοποιουμένων για την κατασκευή επισώτρων δια πεπιεσμένου αέρος, της διακρίσεως ex 51.01 Α του κοινού δασμολογίου