Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2153/81 τής Επιτροπής τής 28ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμοϋ τών εισφορών κατά τήν εισαγωγή κατεψυγμένου πρόβειου καί αίγείου κρέατος