Απόφαση (ΕΕ) 2019/1862 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων και τους περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή στο ενωσιακό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας