Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας GATT περί των δημοσίων συμβάσεων