Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 629/84 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 1984 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για ορισμένα σκύτη και δέρματα βοοειδών της διακρίσεως 41.02 ex Γ του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων