Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2317/88 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1988 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση