Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1767/84 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1984 για τον καθορισμό των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 28 Μαΐου ως τις 3 Ιουνίου 1984