Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3055/84 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 1984 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου