Γραπτή ερώτηση αριθ. 1396/80 του κ. Megahy προς την Επιτροπή Θέμα: Έργο Pyewipe