Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 556/83 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 1983 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3319/82 και περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 800 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη διάθεσή του ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως