Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 677/88 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1988 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στη συμφωνία περί του εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων