Γραπτή ερώτηση αριθ. 2425/88 του κ. Salvador Garriga Polledo προς την Επιτροπή Θέμα: Οργανώσεις για το περιβάλλον