Γραπτή ερώτηση αριθ. 2691/85 της κ. Undine-Uta Bloch von Blottnitz προς την Επιτροπή Θέμα: Ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειαςρωταρχική ανάγκη για τις αναπτυσσομένες χώρες