Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 250/81 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για την ισογλυκόζη