Γραπτή ερώτηση αριθ. 2077/82 του κ. Robert Cohen προς το Συμβούλιο Θέμα: «Ανεπίσημες» συνεδριάσεις του Συμβουλίου