Απόφαση τής Επιτροπής τής 22ας Απριλίου 1981 περί καθορισμού τού μέγιστου ποσού τής επιστροφής κατά τήν εξαγωγή γιά την 51η τμηματική δημοπρασία ακατέργαστης ζάχαρης τεύτλων πού πραγματοποιείται δυνάμει τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1216/80