Κανονισμός (EOK) αριθ. 3543/80 τού Συμβουλίου τής 22ας Δεκεμβρίου 1980 περί συνάψεως τής συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών «περί νέας παρεκκλίσεως από τό άρθρο 1 τού πρωτοκόλλου αριθ. 3 τής συμφωνίας μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καί τής Δημοκρατίας τής Αυστρίας»