Γραπτή ερώτηση αριθ. 756/84 του κ. François Rodants du Vivier προς την Επιτροπή Θέμα: Διατήρηση της φώκης μοναχού (Monachus Monachus) στη Μεσόγειο