Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως γιά τά έτη πού έληξαν στίς 31 Δεκεμβρίου 1980 καί στίς 31 Δεκεμβρίου 1979